Ortanis.pl

Regulamin

20.09.2019
 • 1. Treść strony jest właśnością "Faun-Forge" Adam Chodaczek
 • 2. Wszystkie prace fotograficzne są własnością "Muarta" Marta Szpaderska ich używanie i kopiowanie bez zgody jest zabronione.
 • 3. Koty sprzedajemy przez zawarcie umowy kupna sprzedaży.
 • 4. Kota można zarezerwować zadatkiem niepodlegającym zwrotowi. (osobna umowa)
 • Umowa do pobrania:
  umowa.doc  Treść umowy sprzedaży:


  WARUNKI UMOWY KUPNA – SPRZEDAŻY KOCIAKA/KOTA


  1. Sprzedający /Hodowca/ gwarantuje, że w dniu odbioru kota przez nabywcę jest on klinicznie zdrowy i wolny od chorób zakaźnych i pasożytniczych. Kot nie wykazuje żadnych wad genetycznych i anatomicznych. Według najlepszej wiedzy hodowcy kot jest zdrowy w momencie sprzedaży. Kupujący /Nabywca/ po dokonanych oględzinach kota nie stwierdza u niego żadnych objawów chorobowych i wad.

  2. Kot został zaszczepiony na choroby wirusowe: szczepionką:
  I szczepienie …………………
  II szczepienie ………………
  i odrobaczony …………………
  należy kota doszczepić dnia ………………………


  3. Hodowca zapewnia, że jego hodowla jest wolna od wirusów FeLV i FIV. Kot na zlecenie Nabywcy i na jego koszt może zostać poddany ponownej kontroli weterynaryjnej i przeprowadzeniu testów na FeLV i FIV. Nabywca ma na dokonanie własnej kontroli weterynaryjnej kota 3 (trzy) dni robocze od chwili odebrania kota z hodowli. Wykrycie wady lub stwierdzenie choroby u kota w trakcie tego badania zobowiązuje Hodowcę do zwrotu kwoty wpłaconej za kota lub podmiany kota na innego, po przekazaniu przez Nabywcę wszystkich dokumentów potwierdzających jego prawo do reklamacji kota.

  4. Nabywca zobowiązany jest do natychmiastowego, telefonicznego powiadomienia hodowcy o ewentualnym pogorszeniu stanu zdrowia lub niepokojących innych objawach zauważonych u kota, pod groźbą utraty prawa do reklamacji kota.

  5. W razie wystąpienia niespodziewanej choroby u kota w przeciągu 3 (trzech) dni od chwili jego wzięcia z hodowli, jeżeli Nabywca pragnie mimo wszystko zatrzymać kota, Hodowca ma prawo żądać zwrotu kota celem jego wyleczenia. Jeżeli w trakcie leczenia kot umrze u Hodowcy, Hodowca jest zobowiązany dać Nabywcy innego kota lub zwrócić pieniądze. Jeżeli Nabywca pragnie samodzielnie leczyć kota, hodowca jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za kota, a więc nie zwraca Nabywcy kosztów leczenia kota, jak również nie zwraca pieniędzy za zmarłego kota. Tylko ukryte wady genetyczne stwierdzone u kota podlegają reklamacji pod warunkiem, że są zdiagnozowane, a w razie śmierci kota są potwierdzone sekcją zwłok kota dokonaną w wyspecjalizowanej jednostce weterynaryjnej. Nie podlegają reklamacji inne zaistniałe stany chorobowe zakupionego kota, jeżeli te choroby kot nabył w trakcie pobytu u Nabywcy. Nie podlegają reklamacji takie choroby kota, którym hodowca nie był w stanie przeciwdziałać, zabezpieczyć kota przed zachorowaniem lub medycyna weterynaryjna jest jak dotychczas bezsilna – np. nowotwór, SUK, FIP.

  6. Hodowca oświadcza, że w dniu sprzedaży ocenia kociaka/kota jako:
  a. wyłącznie do kastracji (poza hodowlanego)
  Ad a. Jeżeli kot przeznaczony jest do kastracji, Nabywca zobowiązany jest do wykastrowania kota w wieku najpóźniej do ukończenia 9 miesiąca życia kota.
  Ad b. Jeżeli w przyszłości Nabywca zechce zmienić status kota z kota pozahodowlanego na hodowlanego – strony ustalają dodatkową dla Hodowcy dopłatę do tego kota w wysokości 3000zł (słownie: trzy tysiące złotych)
  Rodowód Nabywca otrzyma po okazaniu zaświadczenia o kastracji/sterylizacji kota, wcześniej pozostaje on u Hodowcy. Po okazaniu potwierdzenia Rodowód zostanie niezwłocznie przekazany Nabywcy.

  7. Nabywca kota oświadcza, że kot (ani żaden jego potomek, będący w jego posiadaniu) nie będzie porzucony, wystawiony na aukcję, sprzedany do sklepu ze zwierzętami, oddany do laboratorium lub schroniska. 8. Nabywca wyraża zgodę na następujące warunki:
  a) kot będzie poddawany wszystkim niezbędnym dorocznym szczepieniom i badaniom weterynaryjnym;
  b) kot nie będzie pozbawiony niezbędnej opieki weterynaryjnej. Jeśli Nabywca nie będzie pewien, czy
  zwierzęciu potrzebne są usługi medyczne, powinien skontaktować się z lekarzem weterynarii i zastosować się do jego porad;
  c) kot będzie otrzymywać prawidłową karmę w odpowiedniej ilości i będzie miał zawsze dostęp do świeżej wody;
  d) kot będzie obdarzany częstą i czułą uwagą. Powinien być czesany wystarczająco często, aby utrzymać futro w stanie bez zbitych włosów;
  e) jeśli z powodów innych, niż zdrowie kota, Nabywca nie może go zatrzymać, Hodowca będzie miał prawo pierwokupu; jeśli Hodowca nie skorzysta z tego prawa Nabywca ma obowiązek podać pełne dane osobowe i adresowe nowego opiekuna kota, oraz miejsce pobytu kota.
  f) Nabywca będzie przynajmniej raz w roku informował o tym, jak się kot miewa i wysyłał aktualne zdjęcie. W razie śmierci kota Nabywca niezwłocznie powiadomi o tym Hodowcę;
  g) żaden kot/kocię z hodowli Nabywcy nigdy nie zostanie pozbawiony pazurów.
  h) kot nie będzie wypuszczany bez opieki na dwór, kot na dworze może przebywać z opiekunem na smyczy lub w specjalnym kojcu uniemożliwiającym samodzielne wydostanie się kota;
  9. Jeżeli kot zostanie zwrócony Hodowcy, z jakichkolwiek innych przyczyn. Nabywca otrzymuje zwrot 50% należności w wysokości kwoty uzyskanej ze sprzedaży kota innemu nabywcy, w czasie ustalonym przez strony.
  10. Jeśli warunki niniejszej umowy zostaną naruszone, Hodowca rezerwuje sobie prawo do odebrania kota bez zwrotu kwoty zakupu ani w całości, ani w części.
  11. Zmiany lub aneksy do niniejszej umowy muszą być podpisane przez obie strony.
  12. Sprawy sporne nie przewidziane niniejszą umową rozpatrywać będzie właściwy sąd powszechny w miejscu zamieszkania hodowcy.
  13. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.


  Umowa do pobrania:
  umowa.doc